Учебна 2021/2022 година

1

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

Ръководители:

1. Анелия Хаджиева

2. Даниела Хаджиева

3. Албена Малинова

4. Севдалина Кехайова

5. Геновева Атанасова

6. Юлияна Макакова

7. Вилдизда Паликарова

 

3

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ https://react.mon.bg/

Ръководител на групи по проекта: Юлияна Макакова

 

2

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ https://priobshtavane.mon.bg/

 

 Занимания по интереси

 Ръководители:

1. Невена Елева

2. Людмил Ловчалиев

3. Елеонора Джикова-Боюклиева

Посещения: 102