Учебна 2017/2018 година

- Проект „Твоят час“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

=================================================================================================

- Проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

=================================================================================================

 - НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

=================================================================================================

 - Национален конкурс „Чиста околна среда” „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”;

=================================================================================================

 - Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

- Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

- Модул „Музеите като образователна среда“- начален етап;

- Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

=================================================================================================

 - Инициативи „Часът на Иви и Енчо“ - Уроци за енергия и екология“;

=================================================================================================

- Проект „Научи се да караш ски“ с ученици от  II клас;

=================================================================================================

- НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

=================================================================================================

- НП „Оптимизация на училищната мрежа“;

=================================================================================================

- НП „ Информационни и комуникационни технологии в училище“, средства за интернет свързаност;

=================================================================================================

- Национална програма „Квалификация“

=================================================================================================