proekt priob obr

 

https://priobshtaane.mon.bg/

 

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. 

 

 raven dostap

https://react.mon.bg/info

 

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

 

 

Проект "Занимания по интереси"

https://class.mon.bg.

 

Проект "По-близки и по-успешни в Община Смолян"

obsht proekt

Целта на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“ е да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално- икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Смолян в съответствие с общата цел на процедурата да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

 

123