Учебна 2016/2017 година

 • Проект „Твоят час“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 • Проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 • НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

 • Национална програма „Квалификация“;

 • НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

 • НП „Оптимизация на училищната мрежа“;

 • Инициативи: „Часът на Иви и Енчо“, 

 • „Научи се да караш ски“

Учебна 2019/2020 година

 

     Проект "Подкрепа за успех"

                                       https://podkrepazauspeh.mon.bg/

logo pokrepa za uspeh

Ръководител / Група

1. Албена Сариева

"Научавам звукове и букви" - 1 клас

"Дейности по БЕЛ в пети клас"

2. Милка Чилингирова

3. Карамфила Чакърова

БЕЛ - "Език мой роден"

4. Павлина Кокаларова

"Обичам математика"

"Забавна математика" във втори клас

5. Геновева Атанасова

БЕЛ - "Искам да знам и мога"

Математика - "Математиката и аз"

6. Даниела Хаджиева

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" - група

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" – II група

7. Росица Боранска

"Математичко" - I група "

„Математичко" - II група

8. Юлияна Макакова

„Математически компетентности в клас“

„Да успеем по математика в VI клас“

9. Невена Елева

„Знания за Човекът и природата VI клас“

10. Миглена Дангулева

"Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ" - VI клас

11. Людмил Стоянов

"Аз мога да решавам задачи" - VII клас

12. Севда Ловчалиева

"В света на химията"

=============================================================================================                                                                                                                                        Проект "Образование за утрешния ден" 

                                                                                     https://oud.mon.bg/

logo OUD1

Клуб „Дигитални умения на учениците“ - ръководител - Геновева Атанасова     

Клуб „В дигиталния свят на технологиите“ - ръководител - Юлияна Макакова

Клуб „Информационните технологии – ключ към успеха в съвременния свят“ -

ръководител - Даниела Хаджиева

===================================================================================================

Занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет

                       Група "Learning English is fun" - ръководител Елеонора Боюклиева

                  Група "Фантастичен свят" - ръководител Невена Юриева Елева

===================================================================================================

Проект "Създаване на интерактивни кабинети по природни науки и чуждоезиково обучение"

===================================================================================================

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

ИКТ Хардуерно оборудване – интерактивен дисплей

ИКТ Средства за електронен дневник

- ИКТ Средства за интернет свързаност

Учебна 2018/2019 година

 • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - 13 групи

 

 • Занимания по интереси, финансирани от Държавния бюджет;

 

 • Инициативи „Часът на Иви и Енчо“ - Уроци за енергия и екология“;

 

 • Проект „Научи се да караш ски“ с ученици от  II клас;

 

 • НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

 

 • НП „ Информационни и комуникационни технологии в училище“- ИКТ Средства за интернет свързаност

 

 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

 

 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

 • Национална програма „Квалификация“

Учебна 2017/2018 година

- Проект „Твоят час“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

=================================================================================================

- Проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

=================================================================================================

 - НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

=================================================================================================

 - Национален конкурс „Чиста околна среда” „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”;

=================================================================================================

 - Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

- Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

- Модул „Музеите като образователна среда“- начален етап;

- Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

=================================================================================================

 - Инициативи „Часът на Иви и Енчо“ - Уроци за енергия и екология“;

=================================================================================================

- Проект „Научи се да караш ски“ с ученици от  II клас;

=================================================================================================

- НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

=================================================================================================

- НП „Оптимизация на училищната мрежа“;

=================================================================================================

- НП „ Информационни и комуникационни технологии в училище“, средства за интернет свързаност;

=================================================================================================

- Национална програма „Квалификация“

=================================================================================================

Учебна 2021/2022 година

1

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

Ръководители:

1. Анелия Хаджиева

2. Даниела Хаджиева

3. Албена Малинова

4. Севдалина Кехайова

5. Геновева Атанасова

6. Юлияна Макакова

7. Вилдизда Паликарова

 

3

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ https://react.mon.bg/

Ръководител на групи по проекта: Юлияна Макакова

 

2

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ https://priobshtavane.mon.bg/

 

 Занимания по интереси

 Ръководители:

1. Невена Елева

2. Людмил Ловчалиев

3. Елеонора Джикова-Боюклиева