Учебна 2018/2019 година

  • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - 13 групи

 

  • Занимания по интереси, финансирани от Държавния бюджет;

 

  • Инициативи „Часът на Иви и Енчо“ - Уроци за енергия и екология“;

 

  • Проект „Научи се да караш ски“ с ученици от  II клас;

 

  • НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

 

  • НП „ Информационни и комуникационни технологии в училище“- ИКТ Средства за интернет свързаност

 

  • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

 

  • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

  • Национална програма „Квалификация“