Учебна 2016/2017 година

  • Проект „Твоят час“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

  • Проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

  • НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

  • Национална програма „Квалификация“;

  • НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;

  • НП „Оптимизация на училищната мрежа“;

  • Инициативи: „Часът на Иви и Енчо“, 

  • „Научи се да караш ски“