Съвременна и привлекателна образователна среда!

1

3 февруари 2021 година
СЪВРЕМЕННА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Уникален проект спечелен през 2020 година от училищният колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян по НП „Изграждане на STEM среда“ предоставя възможности за реализиране на различни дейности в областта на STEM. В STEM центъра са обособени различни пространства за учене - пространство за презентиране, преподаване, комуникация и сътрудничество, пространства за създаване на дигитално съдържание и работа във виртуална среда, пространства за индивидуална и групова работа и пространство, посветено на практическо творчество.
В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на STEM обучението е да интегрира тези области в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая.
В STEM центъра в нашето училище ще интегрираме знания от различни учебни предмети, ще поставим и решаваме конкретни проблемни ситуации и въпроси с практическо измерение, свързани с живота на децата, за чието решаване са необходими знания и умения от различни дисциплини. В планирането и изграждането на STEM центъра са ангажирани всички заинтересовани страни. За реализация на проекта училището е подкрепено от партньори от фирма „НЮ ИВ“ с управител Иванка Славейкова, с които сме реализирали проекти за оборудване на две игротеки за начален и прогимназиален етап и сме създали ресурсни кабинети за работа с ученици със СОП в училище.
Посещения: 311