УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 • Седмично разписание на часовете през I учебен срок
 • Дневен и седмичен режим за I учебен срок 
 • Годишен план за дейността на училището
 •         Годишен план за квалификацията на педагогическите специалисти
 •         Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционална квалификация
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието
 • Правилник за дейността на училището
 • Програма за превенция на ранното напускане на училището
 • Програма за предоставяне на равни възможности
 • Актуализирана стратегия за развитие на училището
 • Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка
 • Форми на обучение
 • Училищен учебен план

                               I клас

                              II клас

                              III клас

                              IV клас

                              V клас

                              VI клас

                              VII клас

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 • Училищен учебен план

                              I клас

                              II клас

                              III клас

                              IV клас

                              V клас

                              VI клас

                              VII клас

  

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

  

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА